Föreningsdata

1 bostadshus med 97 lägenheter 2 lokaler varav den ena hyrs ut till Förskolan Björntjänst och den mindre används som styrelserum. Dessutom finns ett fristående hus vars huvuduppgift är att agera skyddsrum. Det används för tillfället som förrådsutrymme. Andra delen används som föreningens gemensamma lokal och kan hyras för privata tillställningar. Ett förrådsutrymme hyrs av Förskolan Björntjänst. Tillgång till 60 p-platser i en samfällighet som omfattas av 3 Bostadsrättsföreningar. Östbäcken, Västbäcken samt Mittenbäcken. Huset var färdigställt mellan 1991-92.

Tekniska  detaljer

Uppvärmning:                      Fjärrvärme

Tomten

Alla medlemmar har skyldighet att hjälpa till med att sköta om vår tomt. Vi har årligen 2 st städdagar som är under vår och höst. Styrelsen ansvarar för underhållet av tomten och delegerar mycket av sysslorna till föreningsmedlemmarna. Det som vi inte själva gör lejs ut till MK Trädgård, dock försöker vi göra mycket själva för att hålla kostnaderna nere. Det finns mycket att göra som tex, plantering och vattning. Vill du hjälpa till så kontakta någon i styrelsen.

Samfälligheten

Samfälligheten består av Väster, Öster och Mittenbäcken. Tillsammans hanterar vi gemensamma frågor om tex Parkeringen, matargatorna som är dom huvudsakliga områdena. Samfälligheten är också ett forum för att utbyta idéer mellan föreningarna samt samordna verksamheten. Det kan gälla planering av städdagar, val av leverantörer eller andra inköp. Samfällighetsmöten hålls cirka 4 gånger per år och varje förening representeras av två personer ur respektive styrelse. Beslut fattas genom enkel majoritet. Samtliga kostnader och intäkter fördelas procentuell på föreningarna efter storlek.

Parkeringen som ligger under samfällheten har ca 60 platser och fåtal MC platser. Alla medlemmar bör känna till samfällighetens parkeringsregler.

Kontaktinformation

Bostadsrättsföreningen Mittenbäcken

Bankgiro: 5616-1847

Organisationsnummer: 716421-3360

Styrelserummet finns i port nr 19. I porten finns det en postbox att lämna meddelanden i eller maila styrelsen: styrelsen@mittenbacken.se

Gårdslokalen

För att boka lokalen, kontakta styrelsen per mail: styrelsen@mittenbacken.se
Tider för uthyrning är 12-12 (ett dygn) eller 12-18.
OBS! Gårdslokalen går endast att bokas av Mittenbäckens medlemmar.

Teknisk förvaltning

Felanmälan görs här på hemsidan under Kontakta oss.
Ekonomisk förvaltning

Sköts av SBC, telefon 08-775 72 00, fax 775 72 99. Kontaktperson: Aleksandra Blagojevic
 08-501 150 08