Välkommen till Brf. Mittenbäcken


Vi vill med dessa rader önska Dig/Er välkommen som medlem hos oss, samt ge Dig/Er lite information om hur det fungerar i vår förening. 
En förteckning över styrelsens medlemmar och deras funktion finns anslaget i portarna där även jourinformation finns uppsatt. Om Du/Ni behöver komma i kontakt med någon i styrelsen, maila styrelsen via kontaktformuläret eller på styrelsen@mittenbacken.se.
Du hittar även mer information, stadgar och ordningsregler under fliken Föreningsinformation på webben.
 • P-tillstånd - delas ut varje år i januari. Du som är nyinflyttad och behöver ett p-tillstånd mejlar styrelsen så kontaktar ansvarig dig för utlämning. OBS! En privatägd bil måste vara registrerad på den här adressen för att få ett tillstånd. Det ingår ett kostnadsfritt p-tillstånd per hushåll (om man äger en bil registrerad här). Om det finns fler bilar i hushållet kan man anmäla sig att man vill vara med i utlottningen av dessa extra p-tillstånden som även det utförs i januari. Dessa tillstånd kostar för närvarande 2.500 kr /år (notera att ett borttappat tillstånd kostar ännu mer).
 • Vår fina gård sköts av våra medlemmar, om du vill vara med i trädgårdsgruppen så kontakta styrelsen.
 • Elsoprum - (för alla sopor som har med el att göra) finns utanför port 47 (Västerbäcken), tvättstugenyckeln används (ska vara markerad TV)
 • Grovsopor - På grund av misskötsel har föreningen inget grovsoprum längre. Närmaste återvinningscentral ligger vid Bromma flygplats, mer information finns här: Bromma Återvinningscentral.
 • Sopsilos för hushållssopor finns vid parkeringarna i vardera hörn av vår stora huskropp, alltså vid "matargatornas" slut närmast Västerbäcken och Österbäcken. Nyckel till dessa är samma som portnyckeln. Var noga med att låsa luckan när du slängt soporna.
 • Matavfall - vill du vara med och bidra till ett hållbarare samhälle, kontakta styrelsen för att ta reda på vad som krävs för att börja sortera ditt matavfall. Behållare finns nära våra sopsilos, närmast Österbäcken.
 • Portelefoni - kontakta styrelsen när du fått tillträde så uppdaterar vi systemet så ni kan nås via portelefonen, samt nollställer koden på låsbrickorna vid önskemål. Låser sig brickorna, så medlemmar man styrelsen via e-post.
 • Tvättstuga - tvättstugan bokas numera via en websida. Kontakta styrelsen för anvisningar. 

Skyldigheter och Rättigheter

Att köpa en bostadsrätt kan vara en av de viktigaste investeringarna som man gör i livet. Det är därför viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har. Allt finns skrivet i våra ordningsregler och stadga, men nedan vill vi framhäva vissa punkter då det lätt uppstår missförstånd.
 • Avgifter. I en Brf så betalar alla medlemmar avgifter, dessa går bl.a. till föreningens gemensamma utgifter (ex. uppvärmningskostnader, banklån & räntor, el, tvättstuga, reparationer, sophämtning etc). I en Brf så delar man på kostnaderna även om man ex inte nyttjar hissen, tvättstugan m.m. inga avdrag görs för att man ex. inte nyttjar tvättstugan.
 • Styrelsen. Styrelsen i denna förening består av medlemmar som också bor här, men ingen är heltidsanställd av styrelsen. Vi värnar om föreningens ekonomi minst lika mycket som de flesta andra och vårt privatliv.
 • Kostnader/Investeringar. Vad som är viktigt för just dig, kanske inte är det för majoriteten av de boende eller något som föreningens ekonomi tillåter. Styrelsen har i uppgift att balansera utgifterna och se till att det finns en mernytta i en investering och/eller kostnad för majoriteten av medlemmarna.
 • Ekonomi. Vår  BRF är ingen bank, vi försöker istället återinvestera kapitalet i fastigheten och/eller betala av lån till medlemmarnas fördel. Vi har hittills varit väldigt duktiga på att investera i ex saker som minskar elförbrukning & fjärrvärme eller andra driftkostnader.
 • Tillträde. Som medlem i en BRF så är du skyldig att lämna tillträde till bostadsrätten när något ska åtgärdas eller besiktas, som ex. lagstadgat OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), radiatorer, m.m. Föreningens rätt till tillträde (nödvändig tillsyn) regleras i bl.a. bostadsrättslagen.
 • Ersättningsskyldighet till föreningen. En medlem kan bli ersättningsskyldig för reparationer som föreningen ansvarar för (inklusive självrisken ex för en vattenskada) om skadan har uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse, enligt 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen. Se därför alltid till att ex anlita certifierade hantverkare och hålla bostadsrätten i gott skick.
 • Regler. Alla medlemmar har en skyldighet att följa ordningsreglerna, och medlemmar ansvarar också för att gäster eller andra som de bjuder in också respekterar ordningsreglerna. I föreningens stadgar så kan man också utläsa följande:
  47 § Sundhet, ordning och gott skick “
  “Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. “
 • Tider. Avtalade tider ska respekteras, det är omöjligt att låta varje enskild medlem bestämma när något ska åtgärdas eller vad (om det är något föreningen är skyldigt att åtgärda eller hantera). En medlem är däremot skyldigt att lämna tillträde och vi förutsätter att planerade och bokade tider respekteras. Vi försöker boka lämpliga tider och helst i samband med ev andra åtgärder för att minska den totala kostnaden som ex framkörningsavgifter kan innebära. I slutändan handlar det om ALLAS vår ekonomi.

Välkommen och vi hoppas att Du/Ni kommer att trivas i BRF Mittenbäcken. 
Med vänlig hälsning Styrelsen

Karta